O projekcie

Projekt
Wiedza Edukacja Rozwój – Jednolity Program Zintegrowany Uniwersytetu Rzeszowskiego – droga do wysokiej jakości kształcenia

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00- Z050/17

Beneficjent:
Uniwersytet Rzeszowski
Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Cel projektu:
Poprawa dostosowania do obszarów kluczowych dla gospodarki i kraju kompetencji studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także podniesienie efektywności zmian organizacyjnych wprowadzanych w UR i kompetencji kadr  osób, poprzez wdrożenie Jednolitego Programu Zintegrowanego UR, w okresie od 1.03.2018 do 28.02.2022 r.

Planowane rezultaty:
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER poprzez:
– zapewnienie dostępności szkoleń i kursów (w tym certyfikowanych) oraz wysokiej jakości staży prowadzących do uzyskania kompetencji/ kwalifikacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dla 2053  studentów UR,

– zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług doradczych dla 600 studentów  świadczonych przez Biuro Karier  UR, wspomagających studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej,

– realizację szkoleń i kursów dla kadry UR – 967 osób, przyczyniających się do podniesienia jakości kształcenia i zarządzania na UR,

– wdrożenia informatycznych narzędzi, wspierających zarządzanie UR, w tym zarządzanie informacjami w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz narzędzi, wykorzystywanych w procesie kształcenia, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności.

Wartość projektu:
9 257 389,04 zł

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:
8 979 406,00 zł

Okres realizacji projektu:
01.03.2018 r – 28.02.2022 r.

Accessibility